06-07-2014

Visie

Er vindt landelijk een paradigma shift plaats waarin er minder vanuit de zorgende en meer vanuit het participerende principe wordt gedacht. Dit heeft invloed op hoe wij - als cluster 4 school - leerlingen onderwijzen en de samenhang zoeken met de zorgondersteuning, participatie en de rol van ouders hierbinnen. Zelfredzaamheid, eigen kracht en meedoen in de samenleving zijn uitgangspunten die bij Koraalgroep inbedding vinden in: ‘Koraalgroep is er voor mij!’ waar de mindshift draait ‘van zorgen voor naar zorgen dat’.


Om ons als school binnen regionaal samenwerkingsverband te onderscheiden bieden wij voor leerlingen een ‘opvang’, daar waar binnen het regulier onderwijs niet kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Wij streven naar een zo kort mogelijke opvang vanuit het kader ‘zo regulier als kan en speciaal als noodzakelijk’.


Vanuit het standpunt ‘een zo kort mogelijke opvang’ zal er een brug geslagen dienen te worden - de transitie - naar het regulier onderwijs om een gedegen overstap mogelijk te maken voor onze leerlingen. Ook het delen van onze de specifieke expertise zal een belangrijk onderdeel worden binnen het samenwerkingsverband.

Voor de leerlingen betekent dit concreet dat er vanuit de noden en behoeften van de individuele leerling gestart wordt om het gehele potentieel te ontwikkelen. Daar waar wij een school zijn voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen, betekent dit dat er vanuit respect en gelijkwaardigheid als eerst gewerkt wordt aan:
  • zelfbewustzijn (wie ben ik, eigenwaarde, welbevinden), 
  • zelfmanagement (executieve functies, intrinsieke motivatie/interesses, controle op gedrag, regulatie van emotie), 
  • sociaal bewustzijn (verschillen omarmen & overeenkomsten versterken, mijn zijn en impact op de ander, mediator, omgaan met macht/onmacht), 
  • relationele behendigheid (sociale interactie, projectmatig samenwerken en elkaars talenten zien, inzetten en helpen ontwikkelen), 
  • eigen verantwoordelijkheid en besluitvorming (centrale coherentie, pro-actief, verantwoord keuzes maken, eigenaarschap - interne attributie -, gevoel van bekwaamheid)


'Het gevoel dat je actor bent is essentieel voor emotioneel welbevinden'
Robin Alexander (2010)

De bovenstaande punten worden in deze visie samengevoegd in het woord ‘welbevinden’. Dit omdat tegelijkertijd ook de cognitieve ontwikkeling een belangrijk onderdeel van het geheel is. Wanneer een leerling een positief welbevinden ervaart zal het openstaan om te leren. Wij als leraren hebben hier een groot vertrouwen in.

Als het over leren en aanpak gaat, zal er gewerkt gaan worden met het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie-model, waarbij de begeleide (in)oefening een essentieel onderdeel is. Juist onze leerlingen, met andere onderwijs-/leerbehoeften en een praktisch ontwikkelingsperspectief, kunnen onder begeleiding oefenen middels korte, duidelijke (praktische) opdrachten waarbij veel vragen en meesterschap zorgen voor optimale betrokkenheid. Middels formatieve evaluatie krijgen leerlingen en leraren zicht op zelfstandig kunnen toepassen van dat wat wordt geleerd.

Naast ‘welbevinden’ en de ‘cognitieve ontwikkeling/wijze van leren’ zijn nog er nog meer belangrijke variabelen voor de vorming - de kern - van leerlingen, zoals: ‘vaardigheden en talentontwikkeling’, ‘wensen, motieven en perspectieven’ en de ‘sociale achtergrond en netwerken’. Al deze variabelen zijn verwerkt in ‘het vliegwiel’ van de Individuele Vraaggerichte Benadering-methodiek, toegepast door jobcoaches en voor ons als school een belangrijke verbinding naar onderdelen van het schoolprogamma. Denk aan Praktische Sector Oriëntatie (PSO), Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) en het portfolio en kern-/groeidocument van leerlingen, waarbij/-in zij hun perspectief gaan definiëren.

De sociale achtergrond en netwerken zullen ook een belangrijke plek krijgen binnen school. SAMENkracht staat voor delen, betrokkenheid en participatie. Naast externe partijen zijn vooral ook ouders een belangrijk onderdeel in de vorming en ontwikkeling van hun kind. Ouderparticipatie zal daarom van groot belang zijn en zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid!

1 opmerking:

  1. Dit soort kruisbestuivingen zijn wat de zorgsector lopende houdt. Van ondersteuning en begeleiding door een
    zorgmakelaar tot aan verzelfstandige zorginitiatieven zoals mantelzorg en zelfredzaamheid. De verhoudingen zijn inderdaad veranderd, echter niet iedereen kan meteen meekomen. Ik denk dat er de komende jaren nog heel wat trail&error zal moeten plaatsvinden voordat er een zekere ritme gevonden kan worden.

    BeantwoordenVerwijderen