24-06-2014

Inleiding

Om de lijn van SAMENkracht en dat waar we mee bezig zijn helder te krijgen, starten we met een inleiding over de 'WAAROM' en het tot stand komen van het plan!

In de weerbarstige praktijk van het (voortgezet) speciaal onderwijs merkten wij dat op een aantal belangrijke fronten te kort gedaan werd aan het leerproces van onze leerlingen. Een 'te' eenzijdige focus op output zonder het bieden van perspectief en het zien van de ontwikkeling van het kind/de jongere als geheel.

De naam - in eerste instantie een werktitel - is gekozen omdat wij geloven in de kracht en potentieel van ieder mens: van het kind, de leerling via de student naar ouders en collega’s! Ieder kind is van zichzelf en heeft toch anderen nodig om te ont-wikkelen. En dat geldt natuurlijk ook voor jongeren en volwassenen... Onderwijzen is het vormen van kinderen/jongeren naar volwassenheid. Vanuit de relatie, de ruimte - autonomie - voelen/ervaren om te groeien en bloeien, je competent voelen!

Alleen samen wordt de school/onderwijs gemaakt tot dé school die nodig is voor onze leerlingen, in welke 'tak van sport' dan ook!

Dé reden voor het schrijven van dit plan vindt haar oorsprong dus in het dagelijks vol passie werken met leerlingen binnen een 'speciale' setting. Op verschillende fronten is voelbaar dat ook onze praktijk toe is aan verNIEUWbouw! Een aantal drijfveren:

We hebben te maken met een doelgroep die op voorhand momenteel is aangewezen op een opvang binnen een speciale setting met specifieke en speciale ondersteuningsbehoeften. Dat vraagt een andere, een meer op individuele, afgestemde aanpak. De vraag ‘hoe leert deze leerling’ als centraal vertrekpunt.

Er vindt landelijk een verandering - paradigmashift - plaats waarin minder vanuit de zorgende en meer vanuit het participerende principe wordt gedacht. Om ons als school binnen regionaal samenwerkingsverband te onderscheiden zal er een brug geslagen dienen te worden met het regulier onderwijs. Leerlingen zullen steeds vaker/eerder in- & uitstromen binnen het reguliere onderwijs. De vraag ‘hoe sluiten we aan bij wat de leerling nodig heeft’ is hier van belang.

In het kader van participerende samenleving zal meer verwacht worden van de ouder als pedagogische partner. Ouderbetrokkenheid en -participatie zal een belangrijk onderdeel dienen te zijn binnen de school en daarmee ook binnen SAMENkracht. ‘Hoe om te gaan met full partnership’ als overdenking.

Leerkrachten hebben elk hun eigen specifieke kennis, vaardigheden en interesses. Wanneer legitimering plaatsvindt vanuit de stem van de leerling en het zelf ontwikkelde curriculum zal bij beide de intrinsieke motivatie groeien op weg naar eigenaarschap. De vraag ‘welke kennis is aanwezig en wat doen we met wat we leren van onze leerlingen’ als vraag.

We zien dat leerlingen niet optimaal (intrinsiek) gemotiveerd zijn en dat er vaak ingegrepen moet worden naar zaken als time-out plaatsingen i.p.v. het bieden van meer autonomie na aantoonbaar te nemen verantwoordelijkheden en behaalde competenties. Hier borrelen vragen rondom ‘vertrouwen’ en ‘pedagogisch handelen’ op.

Vanuit de (pedagogische en onderwijskundige) wetenschap is steeds meer bekend als het gaat om effectief lesgeven en leren: didactische principes, eigenaarschap, (formatieve) feedback, leiderschap en ICT. ‘Wat doen we, wanneer doen we het juiste en waarom?

Het bestuur van de school heeft gekozen voor zelfsturende teams en eigenaarschap vanuit de leraren maakt dat zij zelf eigenaar mogen zijn van de onderwijspraktijk. ‘Is de school van de leraar’ is uiteindelijk de vraag onder de vraag: ‘Waarom en met welk doel kom ik iedere dag mijn nest uit?Gedeeld leiderschap begint bij eigen leiderschap delen!

Wij hopen van harte dat SAMENkracht uitnodigt om samen - en dus ook met u! - ons plan en onderwijspraktijk verder te ontwikkelen! Op weg naar een school waar iedereen zich welkom voelt, iedereen zichzelf mag zijn en vanuit vertrouwen ontwikkelt...

Hartelijke groet, Florus en Ronald.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten